Кой има право да изработва План за управление на строителните отпадъци?

Имам ли право като притежател на ППП към КАБ да проектирам, подписвам и подпечатвам проектите по част Управление на строителните отпадъци. И в случай, че не мога, кой е правоспособен да подписва и подпечатва такива проекти?

Във връзка с отправеното от Вас запитване относно изработването на План за управление на строителните отпадъци, Ви информираме за следното:

1. Съгласно чл. 11 ал. 1 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012 г. (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г.), Възложителят на строителни и монтажни работи и на премахване на строежи е задължено лице

за изготвяне на план за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание в съответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ. бр.89 от 13 Ноември 2012 г.)

2. Не се изготвят съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗУО планове за управление на отпадъците за, цитирам:

„ чл. 11 (2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:

1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;

2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;

3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;

4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.”

3. Съгласно чл.11 ал. 3 от ЗУО планът за управление на отпадъците е част от инвестиционния проект, цитирам:

„чл. 11 (3) Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.”

4. Съгласно чл. 229 ал.1 и ал.2 и чл. 230 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г.), физическите лица извършват проектантски дейности, ако притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен, респективно инвестиционните проекти се изработват от проектанти - физически лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност, призната по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестционното проектиране (ЗКАИИП).

Няма законово ограничение архитектите да изработват планове за управление на строителните отпадъци към ръководените от тях инвестиционни проекти, освен ограниченията, ако има такива, произтичащи от признатата им ограничена проектантска правоспособност или пълна проектантска правоспособност по чл. 230 ал. 3 от ЗУТ.

Архитектът като водещ проектант и координатор на всички части на инвестиционния проект, е най-добре запознат с обема и характера на извършваните строителни, монтажни и разрушителните работи, свързани с изпълнението на предвижданията на ръководения от него инвестиционен проект.

Архитектът е главен консултант на Възложителя на строежа, във връзка с:

- използването на технологии и продукти, които са по-чисти и с по-малко отпадъци;

- възможността за влагане при изпълнение на строежа на рециклирани строителни материали, отговарящи на техническите спесификации, определени от Закона за техническите изисквания към продуктите;

- възможността за оползотворяване на строителните отпадъци, свързана с подготовката им за повторна употреба, рециклиране или друго материално оползотворяване.

С УВАЖЕНИЕ,

АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ