На какъв период се обучава "Координаторът по безопасност и здраве в строителството"?

Какъв е реда и начина едно длъжностно лице да бъде обучено като Координатор по безопасност и здраве? На какъв период от време трябва да се обучава? Кой има право да го обучи за Координатор по безопасност и здраве? - 10.3.2011 г.

от Васка Семерджиева - експерт ТПООУТ в МТСП

Функциите и задачите на координаторите по безопасност и здраве при работа, включително и условията, на които трябва да отговарят, са уредени с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Съгласно чл. 5 от Наредбата № 2, координаторите по безопасност и здраве трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др. на компетентните органи, в областта на образованието, обучението и професионалната квалификация.

Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват

- за етапа на инвестиционното проектиране и от консултант (за строежи от всички категории) или лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);

- за етапа на изпълнението на строежа и от консултант (за строежи от първа до четвърта категория) или технически ръководител (за строежи от пета категория). За да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, длъжностното лице трябва да отговаря на посочените изисквания от Наредбата № 2.

Обучение по безопасност и здраве при работа може да се провежда от лицата и организациите, посочени в чл. 8 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., при спазване изискванията на наредбата.

Програмата за обучение на координаторите по безопасност и здраве следва да се съобрази и с Наредбата № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Закона за устройство на територията. Предвид функциите на координатора по безопасност и здраве при извършване на строителни и монтажни работи, считаме за целесъобразно, обучението им да се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година. (ВС)