Имам ли право като притежател на ППП към КАБ да проектирам, подписвам и подпечатвам проектите по част Управление на строителните отпадъци. И в случай, че не мога, кой е правоспособен да подписва и подпечатва такива проекти?

Във връзка с отправеното от Вас запитване относно изработването на План за управление на строителните отпадъци, Ви информираме за следното:

1. Съгласно чл. 11 ал. 1 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012 г. (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г.), Възложителят на строителни и монтажни работи и на премахване на строежи е задължено лице