Може ли координаторът по БЗ да е лице по трудов договор със строителя?

Може ли координаторът по БЗ да е лице по трудов договор със строителя?

Има ли законово основание за ежегодно обучение на КБЗ, като изключим обучението по Наредба РД-07-2, защото КБЗ не провежда инструктажи и не ръководи трудов процес?

от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" - МТСП

Съгласно чл. 5 на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба № 2), координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (КБЗ) се определя от възложителя на строителния обект или от упълномощено от него лице да изпълнява задачите, посочени в чл. 11.

В тази връзка, считаме, че възложителят може да възложи по съответния ред изпълнението на функциите на координатор по безопасност и здраве на лице, което е компетентно и отговаря на изискванията на Наредба № 2, независимо в какви правоотношения и с кого е лицето. Минималните изисквания за периодичност на обученията по безопасност и здраве при работа (БЗР) са определени в чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Видно от посочените изисквания на Наредба № РД-07-2 / 16.12.2009, няма изрична разпоредба за периодиката на обучение по БЗР на координаторите за безопасност и здраве в строителството. Съгласно чл. 16, т. 8 от Наредба № 2, строителят взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешните инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др. Разпоредбата на чл. 18, ал 2 изисква от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, и работодателите, лично извършващи трудова дейност на строителната площадка, да спазват изискванията на наредбата с отчитане указанията на координаторите за безопасност и здраве. В тази връзка, може да се каже, че наред с функциите за координиране на дейностите по БЗР на строителната площадка, координаторите по безопасност и здраве участват и в процесите на управление на трудовите процеси, тъй като дават указания на строителя и на други лица, извършващи дейности на строителната площадка. В този смисъл, считаме че периодиката на тяхното обучение може да бъде съобразена с периодът, определен в чл. 7, ал. 5, т. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа. (ВС)