В строителна фирма техническите ръководители на обекти преминават начален, инструктаж на раб. място и периодичен инструктаж и преминават ежегодно обучение съгл. чл. 6 , ал.1, т.3 от Наредба РД 07-2 . Подлежат ли на задължителен ежедневен инструктаж техническите ръководители?

 Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. В тази връзка наредбата не прави изключение за лицата, назначени като технически ръководители. (ДД)

Може ли координаторът по БЗ да е лице по трудов договор със строителя?

Има ли законово основание за ежегодно обучение на КБЗ, като изключим обучението по Наредба РД-07-2, защото КБЗ не провежда инструктажи и не ръководи трудов процес?

от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" - МТСП

Съгласно чл. 5 на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба № 2), координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (КБЗ) се определя от възложителя на строителния обект или от упълномощено от него лице да изпълнява задачите, посочени в чл. 11.

Фирмата ни е с предмет на дейност Товарен автомобилен транспорт, но имаме и строителна механизация, която работи по строителни обекти операторите на машините са наши служители. Чие е задължението за провеждане на ежедневен инструктаж на операторите съгл. чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2 - на Главния изпълнител на обекта или наше - като подизпълнител? - 02-01-2014 г.

от Васка Семерджиева - експерт ТПООУТ в МТСП

Съгласно чл. 16, т. 1, буква б от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.), строителят осигурява комплексни здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи.

Бихте ли посочили нормативен документ , в който е упоменато че координаторите по безопасност и здраве трябва да преминават ежегодно обучение по правилата за збут - 06-11-2013 г.

от Васка Семерджиева - експерт ТПООУТ в МТСП

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят е длъжен да осигури на всеки работещ, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията.

Какъв е реда и начина едно длъжностно лице да бъде обучено като Координатор по безопасност и здраве? На какъв период от време трябва да се обучава? Кой има право да го обучи за Координатор по безопасност и здраве? - 10.3.2011 г.

от Васка Семерджиева - експерт ТПООУТ в МТСП

Функциите и задачите на координаторите по безопасност и здраве при работа, включително и условията, на които трябва да отговарят, са уредени с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Подлежат ли на ежедневен инструктаж техници-телекомуникации? Работата която изпълняват е по същество- изграждане на телекомуникационни. мрежи свързване на абонати към мрежа за комуникационни услуги кабелна телевизия и интернет. От ИТ изискват да провеждаме ежедневен инструктаж и техниците да притежават трета квалификационна група по електробезопасност – 10.12.2013 г.

от Васка Семерджиева - експерт ТПООУТ в МТСП

С Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), са установени пет вида инструктажи по безопасност и здраве при работа (БЗР), със съответните обхват, съдържание, цели, продължителност и програма.