Материално оползотворяване

"Материално оползотворяване" са всички операции по оползотворяване на СО, с изключение на енергийното оползотворяване и преработването в материали, които се използват като гориво. Материалното оползотворяване на СО е всяка една от дейностите:

1) подготовка за повторна употреба
2) рециклиране
3) оползотворяване в обратни насипи

НУСОВРСМ