Коментар за позицията /длъжността/ "Координатор по безопасност и здраве в строителството"

Тази позиция /длъжност/ е въведена в българското законодателство чрез Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Тази наредба пък е транспонирана от ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/57/ЕЕС от 24 юни 1992 г. за приложението на минималните изисквания за безопасност и здравеопазване при временни или мобилни строителни участъци (осма индивидуална Директива в контекста на Член 16 (1) на Директива 89/391/ЕЕС).

По-долу ще направим сравнение на текстове от двата нормативни акта с цел да бъде предоставена повече информация за позицията /длъжността/ "Координатор по безопасност и здраве в строителството". Чрез това частично сравнение на релевантните текстове да потърсим отговор на въпроса защо, от каква необходимост, с каква цел е създадена тази позиция – Координатор по безопасност и здраве, т.е да вникнем в логиката на нормата по този въпрос.

 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/57/ЕЕС от 24 юни 1992 г.

 

Наредба № 2 от 22 март 2004 г.

1. Тази Директива, която е осмата индивидуална Директива в контекста на Член 16(1) на Директива 89/391/ЕЕС, постановява минималните изисквания за безопасност и здравеопазване при работа във временни или подвижни строителни участъци, както е дефинирано в Член 2 (а).

 

Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на временните и подвижните строителни площадки.

Дефиниции

За целите на тази Директива:

  § 1. По смисъла на тази наредба:

(b) "клиент" означава всяко физическо или юридическо лице, за което се осъществява проекта;

 

1. "Възложител" е всяко физическо или юридическо лице, за което се изготвя и изпълнява инвестиционният проект и има качеството на възложител по смисъла на ЗУТ.

(с) "супервайзор на проект" означава всяко физическо или юридическо лице, отговорно за проектирането и/или изпълнението, и/или контрола по изпълнението на проекта, което действа от името на клиента;  

4. "Упълномощено от възложителя лице" е физическо или юридическо лице, което представлява възложителя въз основа на нотариално заверено пълномощно или договор с изричен текст за упълномощаване да извършва дейности, свързани с възлагане на проектирането и/или изпълнението и/или контрола на строежа.

(е) "координатор по въпросите на безопасността и здравеопазването на подготвителния стадий на проекта" означава всяко физическо или юридическо лице, упълномощено от клиента и/или супервайзора на проекта, по време на подготовката на проектирането, да изпълнява задълженията, описани в Член 5;

 

5. "Координатор по безопасност и здраве за етапа на проектирането" е всяко физическо или юридическо лице, на което е възложено от възложителя и/или от упълномощеното лице да изпълнява задачите, посочени в чл. 7. 

(f) "координатор по въпросите на безопасността и здравеопазването в стадий на изпълнение на проекта" означава всяко физическо или юридическо лице, упълномощено от клиента и/или супервайзора на проекта, по време на изпълнението на проекта да отговаря за изпълнение на задълженията, описани в Член 6.

 

6. "Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа" е всяко физическо или юридическо лице, на което е възложено от възложителя и/или от упълномощеното лице да изпълнява задачите, посочени в чл. 11.

Определяне на координатори - План за безопасността и здравеопазването - Начални бележки

 

Права и задължения на участниците в строителството. План и инструкции по безопасност и здраве. Информационна табела

1. Клиентът или супервайзорът на проекта трябва да определят един или повече координатори по въпросите на безопасността и здравеопазването, както е дефинирано в Член 2 (е) и (f) за всеки строителен участък, на който има повече от един изпълнител.

 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве:

1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) за етапа на проектирането - когато възлага проектирането на повече от един проектант, в т.ч. когато проектантът на инвестиционния проект е различен от проектанта на плана по чл. 156б, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията;

2. за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

2. Клиентът или супервайзорът на проекта трябва да осигурят, преди крайното определяне на строителния участък, изработването на план по безопасността и здравеопазването, съгласно Член 5 (b).

 

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Възложителят или упълномощеното от него лице възлага на проектанта или на координатора по безопасност и здраве за етапа на проектирането изготвянето на план по безопасност и здраве и го предоставя на строителя преди откриването на строителната площадка.

Стадий на изпълнение на проекта: задължения на координаторите По време на стадия на изпълнение на проекта координаторът/ координаторите по въпросите на безопасността и здравеопазването, определени в съответствие с Член 3 (1), трябва:

 

Чл. 11. Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:

1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

(а) да координират прилагането на общите принципи на предупреждение и безопасност:

- когато се решават технически и/или организационни аспекти, с цел да се планират различните стадии на работата, които ще се извършват едновременно или последователно,

- когато се определя необходимото време за завършване на работата или на стадиите на работа;

 

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

(b) да координират прилагането на съответните препоръки с цел да гарантират, чe работодателите, ако е необходимо - за защитата на работниците, за самонаелите се лица, ще извършват следното:

- да прилагат принципите на Член 8 постоянно,

- да спазват плановете за безопасност и здравеопазване, съгласно Член 5 (b) там, където се изисква;

 

2. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

(с) да изготвят или довеждат до изготвяне на всички корекции в плановете за безопасност и здравеопазване, които се изискват съгласно Член 5 (b) и на документа, описан в Член 5 (с), като се има предвид напредъка на работата и всички промени, които могат да възникнат;

 

3. актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

(d) да организират работодателите да работят съвместно по между си, включително и тези, които работят един след друг на дадено място, да координират тяхната дейност от гледна точка предпазване на работниците и предотвратяване на инциденти и професионални рискове за здравето, и реципрочна информация, както се препоръчва в Член 6 (4) на Директива 89/391/ЕЕС, която гарантира самонаелите се лица да се включват в този процес там, където е необходимо;

 

4. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

е) да координират мерките за проверка така, че работните процедури да се изпълняват правилно;  

5. координира контрола по правилното извършване на СМР;

(f) да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират само лица, които имат право на, да се допускат на строителния участък.

 

6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

 


 

1. Сравненията на част от текстовете показват, че между европейската и българската норми, определящи позицията Координатор по безопасност и здраве, като логика, почти няма разлика.

2. В Наредба 2 има изискване:

"(2) Координаторите по ал. 1 трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.", което изискване няма в ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/57/ЕЕС.

3. В Наредба 2 определят, че освен лицата по т. 2, координатори могат да бъдат и:

"(3) Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват:

1. за етапа на инвестиционното проектиране и от:

а) консултант (за строежи от всички категории);

б) лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);

2. за етапа на изпълнението на строежа и от:

а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория);

б) технически ръководител (за строежи от пета категория)."

Това е допълнително уточнение, което разширява обсега на лицата за тази позиция, а не е ограничително условие, както не-рядко се възприема.

4. Синтезирано: Координаторът по безопасност и здраве е физическо или юридическо лице, определено от Възложителя да извършва координиращи функции по БЗ, когато имаме повече от един Изпълнител /строител/ на строителния обект.

Логиката е следната: Всеки Изпълнител е задължен да осигурява ЗБУТ в дейността си по силата на много и подробни нормативни актове в качеството си на работодател. Ако на строителния обект имаме /чисто хипотетично/ само един Изпълнител /строител/, то тогава Координатор не е необходим, защото правата на Изпълнителя в качеството му на работодател се разпростират върху всички работещи на този обект. Ако имаме повече от един Изпълнител, на един и същи обект, то при едновременно или при последователно изпълняващи се СМР, са възможни рискове от злополуки или аварии вследствие на некоординирани действия на двама или повече изпълнители. По тази причина нормата задължава Възложителя да осигури тази координация чрез определен от него Координатор по безопасност и здраве. Целта е предотвратяване на „конфликт“ при работа на повече от един Изпълнител.

В някои обяви за обществени поръчки за строителство, Възложителят изисква от потенциалния Изпълнител наличие на експерт - Координатор по безопасност и здраве. Това и според европейската ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/57/ЕЕС от 24 юни 1992 г. и българската Наредба № 2 от 22 март 2004 г. е отговорност и задължение на Възложителя, а не на Изпълнителя.

Не са редки случаите, когато от Изпълнителя, освен че се изисква да има Координатор по безопасност и ами и да е на трудов договор от определен брой години и още "прецизирани" изисквания. Това е задължение на Възложителя.

5. Не рядко на Координатора по безопасност и здраве се "вменяват" задължения от общ характер по безопасност и здраве, каквито той няма по норма. Смесват се задълженията на "Длъжностното лице по безопасност и здраве" или тези на други длъжностни лица с отговорности по ЗБУТ и тези на Координатора по безопасност и здраве в строителството.