Условия за ползване на сайта и учебния модул

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И УЧЕБНАТА ПЛАТФОРМА  ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /MOODLE/ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ.

 I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Европартнер“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, за предоставяните от него образователни услуги.

 ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование на ДОСТАВЧИКА: „Европартнер“ ЕООД

 1. Седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Сан Стефано“ 32
 2. Адрес за упражняване на дейността: гр. Кърджали, ул. „Сан Стефано“ 32, ап. 13;   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 3. Данни за кореспонденция: гр. Кърджали, ул. „Сан Стефано“ 32, ап. 13;   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър, регистрирано по ф.д. №: 696/03.07.2003 г.
 5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №: 221662
 6. Доставчикът притежава лицензия № 200612415, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност №: BG108559590

III. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Информацията в сайта се предоставя в съответствие със законодателството. Правим всичко възможно да поддържаме на сайта си вярна и точна информация. Това не изключва възможността да възникнат инцидентно пропуски или неточности.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за злонамерени действия на трети лица.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за действия на ПОЛЗВАТЕЛЯ, нарушаващи закона, морала и добрите нрави.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт поддържа препратки.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за субективни интерпретации на точността и пълнотата на учебните ресурси и информацията, публикувани в сайта.

 IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Записвайки се в даден курс ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава и гарантира :

 Да участва лично в web-базираното дистанционно обучение.

 1. Да спазва всички изисквания и технически инструкции за работа в сайта и учебната платформа .
 2. Да не разкрива предоставените потребителски имена и пароли за вход в сайта на други лица.
 3. Да не продава, предоставя, преотстъпва и разпространява, под каквато и да била форма на трета страна - юридическо или физическо лице, учебни материали от платформата за дистанционно обучение, на учебен център "Европартнер".
 4. Да не публикува коментари и материали, противоречащи на закона, морала и добрите нрави.
 5. Да не призовава към насилие над личността, или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.
 6. ПОЛЗВАТЕЛ, регистрирал се в сайта на „Европартнер“ ЕООД и незаплатил таксата за обучение в продължение на 30 дни, от датата на регистрация, се заличава, като ПОЛЗВАТЕЛ. Ако същият, желае отново да се обучава, ползва услугата по общия ред.
 7. ПОЛЗВАТЕЛ, регистрирал се в сайта на „Европартнер“ ЕООД, заплатил таксата за обучение и незавършил курса в срок от 90 дни, от датата на регистрация, се изключва, като активен ПОЛЗВАТЕЛ. Неговата парола и потребителско име се възстановяват безплатно, при изрично негово желание по Email, или друг начин.
 8. С приемането на тези условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че ще участва лично в web-базираното дистанционно обучение.

V. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Съгласен/на съм „Европартнер“ ЕООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям доброволно във формата за регистрация в дистанционен курс, във връзка със заявеното от мен дистанционно обучение и издаване на документ за завършено обучение /сертификат/ в Център за професионално обучение „Европартнер“.

Запознат/а съм с:

-             целта и средствата на обработка на личните ми данни;

-             доброволния характер на предоставянето на данните;

-             правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

..................................

Неразделна част от тези условия са всички други изисквания за работа посочени в сайта и учебния модул на „Европартнер“ ЕООД.

Правилата за ползване могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия сайт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Управител:

инж. Нина Сандева

 

ЗАТВОРЕТЕ ТОЗИ ПРОЗОРЕЦ ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ, или ползвайте бутона НАЗАД от Вашия браузър.