-----

КУРС: "КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ" - цена 66.0 лв. с ДДС

-----

ДАННИ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕТО:

-----

-----

ДАННИ ЗА ФАКТУРАТА:

-----

-----

ДРУГИ ДАННИ:

-----

-----

-----

-----